荣欣风水网

什么叫占卜者,占卜师的意思

内容导航:
 • 占卜师是干什么的
 • 占问者是什么意思,谢谢!
 • 占卜是什么
 • 占卜者的英文是什么?
 • “善易者不卜”、“不占而已矣”是什么意思?
 • 屈原文章离骚的原文及翻译
 • Q1:占卜师是干什么的

  占卜吉凶、预测未来,和算命的差不多

  Q2:占问者是什么意思,谢谢!

  就是给人占卜的人。也叫占卜者。是对今后未发生的事情进行预知,占卜者和预言家差不多,借助一些道具可以进行预言。但是占卜者是出现在神话故事或文学作品中人想象出来的人物,在实际生活中也有少数专门为别人占卜的人,借助中国的《易经》等。

  Q3:占卜是什么

  占卜就是算卦的,自己根据生辰八字给自己打卦叫占卜。

  Q4:占卜者的英文是什么?

  soothsayer,diviner ,prognosticator都有占卜者的意思。
  举例:
  1、Now that the World Cup has ended, Paul the prognosticator will also retire from football forecasting.

  世界杯的大幕已经徐徐落下,“占卜者”章鱼也要光荣退休了。
  2、

  For example, if a person has died mysteriously, the diviner is supposed to be able to tell when, where, and how the person died.

  例如,如有个人死得很神秘,占卜者就能说出那人死亡的时间、地点和方式。
  3、

  soothsayer in my village says I'll find a sword.

  村里的一个占卜者说,我会找到一把剑。  占卜者的意思是对今后未发生的事情进行预知,和魔法师差不多。占卜者和预言家差不多,借助一些道具可以进行预言。但是占卜者是出现在神话故事或文学作品中人想象出来的人物,在实际生活中也有少数专门为别人占卜的人,借助中国的《易经》等,西方的塔罗牌等进行占卜。
  以上回答引自百度翻译网页链接

  Q5:“善易者不卜”、“不占而已矣”是什么意思?

  《周易》之妙,有体有用。
  其用有三:一曰易卜(筮),二曰易学,三曰易占。卜筮者,算卦之术也。卜者,以龟甲起卦也;筮者,以筮草起卦也。或精准如神,或荒谬不经,俗子鹜趋之,智者不为也。易学者,穷经诘意,循章求旨,学者之事也。占者,因象致理观法也,上智之士之所好也。
  《周易》之体,至简至易,曰“神无体而易无方”,大道之源也,若不得要领,必微妙难识,能洞悉其妙者,惟圣贤而已。
  《周易》之体用既名,可知圣贤君子务其体,俗子凡夫执其用。亦云下者用卜,中者为学,上者观占。古语云“善易者不卜”,又云“君子不卜,圣人不谋”,此之谓也。
  若洞彻易道,则未卜而知,不学而能,不占而通。此番玄妙之境,非大圣高贤不能至也。子曰”不占而已矣“,真千古一圣也!
  贫道学易未精,言多错讹,若有高贤指正,感佩之至!
  无量天尊,贫道稽首。

  Q6:屈原文章离骚的原文及翻译

  原文帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。摄提贞于孟陬[zōu]兮,惟庚寅吾以降。皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:名余曰正则兮,字余曰灵均。纷吾既有此内美兮,又重之以修能。扈[hù]江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。汩[yù]余若将不及兮,恐年岁之不吾与。朝搴阰[qiān pí]之木兰兮,夕揽洲之宿莽。日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!昔三后之纯粹兮,固众芳之所在。杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙茝[chǎi]!彼尧舜之耿介兮,既遵道而得路。何桀[jié]纣之昌披兮,夫惟捷径以窘步。惟夫党人之偷乐兮,路幽昧以险隘。岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩!忽奔走以先后兮,及前王之踵武。荃不察余之中情兮,反信谗而齌[jì]怒。余固知謇謇[jiǎn]之为患兮,忍而不能舍也。指九天以为正兮,夫惟灵修之故也。(曰黄昏以为期兮,羌中道而改路!)初既与余成言兮,后悔遁而有他。余既不难夫离别兮,伤灵修之数化。余既滋兰之九畹[wǎn]兮,又树蕙之百亩。畦[qí]留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。冀枝叶之峻茂兮,愿俟时乎吾将刈[yì]。虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽[huì]。众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索。羌内恕己以量人兮,各兴心而嫉妒。忽驰骛[wù]以追逐兮,非余心之所急。老冉冉其将至兮,恐修名之不立。朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。苟余情其信姱[kuā]以练要兮,长顑[kǎn]颔[hán]亦何伤!揽木根以结茞[chén]兮,贯薜荔之落蕊。矫菌桂以纫蕙兮,索胡绳之纚纚[lí]。謇[jiǎn]吾法夫前修兮,非世俗之所服。虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则。长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。余虽好修姱以{革几}[jī]羁兮,謇[jiǎn]朝谇[suì]而夕替。既替余以蕙纕[xiāng]兮,又申之以揽茝[chǎi]。亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼[zhuó]谓余以善淫。固时俗之工巧兮,偭[miǎn]规矩而改错。背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。忳郁邑余侘傺[chà chì]兮,吾独穷困乎此时也。宁溘[kè]死以流亡兮,余不忍为此态也。鸷[zhì]鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜[huán]之能周兮,夫孰异道而相安?屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。伏清白以死直兮,固前圣之所厚。悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远。步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。进不入以离尤兮,退将复修吾初服。制芰[jì]荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。民生各有所乐兮,余独好修以为常。虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。女嬃[xū]之婵媛兮,申申其詈予,曰:日鲧婞直以亡身兮,终然夭乎羽之野。汝何博謇[jiǎn]而好修兮,纷独有此姱[kuā]节!薋菉葹以盈室兮,判独离而不服。众不可户说兮,孰云察余之中情?世并举而好朋兮,夫何茕[qióng]独而不予听!依前圣以节中兮,喟[kuì]凭心而历兹!济沅[yuán]湘以南征兮,就重华而敶[chén]词:启九辩与九歌兮,夏康娱以自纵。不顾难以图后兮,五子用失乎家巷。羿淫游以佚畋[tián]兮,又好射夫封狐。国乱流其鲜终兮,浞[zhuó]又贪夫厥家。浇身被于强圉[yǔ]兮,纵欲而不忍。日康娱而自忘兮,厥首用夫颠陨。夏桀之常违兮,乃遂焉而逢殃。后辛之菹醢[zū hǎi]兮,殷宗用而不长。汤禹俨而祗敬兮,周论道而莫差。举贤而授能兮,循绳墨而不颇。皇天无私阿兮,览民德焉错辅。夫维圣哲以茂行兮,苟得用此下土。瞻前而顾后兮,相观民之计极。夫孰非义而可用兮,孰非善而可服!阽[diàn]余身而危死兮,揽余初其犹未悔!不量凿而正枘兮,固前修以菹醢[zū hǎi]。曾歔欷余郁邑兮,哀朕时之不当。揽茹蕙以掩涕兮,沾余襟之浪浪。跪敷衽以陈辞兮,耿吾既得此中正。驷玉虬以乘鹥[yī]兮,溘埃风余上征。朝发轫于苍梧兮,夕余至乎县圃。欲少留此灵琐兮,日忽忽其将暮。吾令羲和弭节兮,望崦嵫[yān zī]而勿迫。路曼曼(漫漫)其修远兮,吾将上下而求索。饮余马于咸池兮,总余辔乎扶桑。折若木以拂日兮,聊逍遥以相羊。前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。鸾皇为余先戒兮,雷师告余以未具。吾令凤鸟飞腾兮,继之以日夜。飘风屯其相离兮,帅云霓而来御。纷总总其离合兮,斑陆离其上下。吾令帝阍[hūn]开关兮,倚阊阖[chāng hé]而望予。时暧暧其将罢兮,结幽兰而延伫。世溷[hùn]浊而不分兮,好蔽美而嫉妒。朝吾将济于白水兮,登阆[làng]风而绁马。忽反顾以流涕兮,哀高丘之无女。溘[kè]吾游此春宫兮,折琼枝以继佩。及荣华之未落兮,相下女之可诒。吾令丰隆乘云兮,求宓[mì]妃之所在。解佩纕[xiāng]以结言兮,吾令謇[jiǎn]修以为理。纷总总其离合兮,忽纬繣[huà]其难迁。夕归次于穷石兮,朝濯发乎洧[wěi]盘。保厥美以骄傲兮,日康娱以淫游。虽信美而无礼兮,来违弃而改求。览相观于四极兮,周流乎天余乃下。望瑶台之偃蹇[jiǎn]兮,见有娀[sōng]之佚女。吾令鸩[zhèn]为媒兮,鸩告余以不好。雄鸠之鸣逝兮,余犹恶其佻巧。心犹豫而狐疑兮,欲自适而不可。凤皇既受诒兮,恐高辛之先我。欲远集而无所止兮,聊浮游以逍遥。及少康之未家兮,留有虞之二姚。理弱而媒拙兮,恐导言之不固。世溷浊而嫉贤兮,好蔽善而称恶。闺中既邃远兮,哲王又不寤。怀朕情而不发兮,余焉能忍而与此终古?索琼茅以筳篿[tuán]兮,命灵氛为余占之。曰:「两美其必合兮,孰信修而慕之?思九州之博大兮,岂惟是其有女?卜 :「勉远逝而无狐疑兮,孰求美而释女?何所独无芳草兮,尔何怀乎故宇?世幽昧以昡曜兮,孰云察余之善恶?民好恶其不同兮,惟此党人其独异!户服艾以盈要兮,谓幽兰其不可佩。览察草木其犹未得兮,岂珵美之能当?苏粪壤以充祎兮,谓申椒其不芳。欲从灵氛之吉占兮,心犹豫而狐疑。巫咸将夕降兮,怀椒糈而要之。百神翳[yì]其备降兮,九疑缤其并迎。皇剡剡[yǎn]其扬灵兮,告余以吉故。曰:「勉升降以上下兮,求矩矱之所同。汤禹俨而求合兮,挚咎繇[yáo]而能调。苟中情其好修兮,又何必用夫行媒?说操筑于傅岩兮,武丁用而不疑。吕望之鼓刀兮,遭周文而得举。宁戚之讴歌兮,齐桓闻以该辅。及年岁之未晏兮,时亦犹其未央。恐鹈鴃[jué]之先鸣兮,使夫百草为之不芳。何琼佩之偃蹇[jiǎn]兮,众薆[ài]然而蔽之。惟此党人之不谅兮,恐嫉妒而折之。时缤纷其变易兮,又何可以淹留。兰芷变而不芳兮,荃蕙化而为茅。何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也?岂其有他故兮,莫好修之害也!余以兰为可恃兮,羌无实而容长。委厥美以从俗兮,苟得列乎众芳。椒专佞以慢慆[tāo]兮,樧[shā]又欲充夫佩帏。既干进而务入兮,又何芳之能祗[zhī]?固时俗之流从兮,又孰能无变化?览椒兰其若兹兮,又况揭车与江离?惟兹佩之可贵兮,委厥美而历兹。芳菲菲而难亏兮,芬至今犹未沬。和调度以自娱兮,聊浮游而求女。及余饰之方壮兮,周流观乎上下。灵氛既告余以吉占兮,历吉日乎吾将行。折琼枝以为羞兮,精琼爢[mí]以为粻。为余驾飞龙兮,杂瑶象以为车。何离心之可同兮,吾将远逝以自疏。邅[zhān]吾道夫昆仑兮,路修远以周流。扬云霓之晻蔼兮,鸣玉鸾之啾啾。朝发轫于天津兮,夕余至乎西极。凤皇翼其承旗兮,高翱翔之翼翼。忽吾行此流沙兮,遵赤水而容与。麾蛟龙使梁津兮,诏西皇使涉予。路修远以多艰兮,腾众车使径待。路不周以左转兮,指西海以为期。屯余车其千乘兮,齐玉轪而并驰。驾八龙之婉婉兮,载云旗之委蛇。抑志而弭节兮,神高驰之邈邈。奏九歌而舞韶兮,聊假日以偷乐。陟[zhì]升皇之赫戏兮,忽临睨夫旧乡。仆夫悲余马怀兮,蜷局顾而不行。乱曰: 已矣哉!国无人莫我知兮,又何怀乎故都!既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!长
  以掩涕兮,哀民生之多艰。 余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。 既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。 亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。
  修之浩荡兮,终不察夫民心。 众女嫉余之
  兮,谣诼谓余以善淫。 固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。 背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。 忳郁邑余佗傺兮,吾独穷困乎此时也。 宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。 鸷鸟之不群兮,自前世而固然。 何方圜之能周兮,夫孰异道而相安? 屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。 伏清白以死直兮,固前圣之所厚。
  我长声叹息而
  啊,为老百姓多灾多难而哀伤。我只是崇
  德而约束自己啊,没想到早上进谏晚上就被贬官。 贬黜我是因为我用香蕙作佩带啊,给我加罪是因为我爱好花香。 这也是我心中向往的美德啊,纵然
  我也毫不懊丧。 始终不能明了我心迹啊,我怨恨我那君王过分荒唐。 众女子嫉妒我长得美貌啊,放出谣言说我行为放荡。 本来世俗就崇尚
  啊,任意而为将规矩背向。 违背准蝇而追求弯曲啊,竟相把
  奉迎作为榜样。 忧闷失意啊我孤独彷徨,忍受着此时的穷困我好不心伤。 宁愿突然死去随着流水消逝啊,我也不肯做出世俗小人的模样。
  和凡鸟不可能生活在一起啊,自古以来就是这样。
  自然不能结合啊,道路不同哪能有相同的思想。 忍受着委屈而压抑着意志啊,忍受强加的罪过又将耻辱品尝。 保持清白为正道而死啊,古圣先贤都认为应该是这样。
  悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。 回朕车以复路兮,及行迷之未远。 步余马於兰皋兮,驰椒丘且焉止息。 进不入以离尤兮,退将复修吾初服。 制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。 不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。 高余冠之岌岌兮,长余佩之
  。 芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。 忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。 佩缤纷其繁饰兮,芳
  其弥章。 民生各有所乐兮,余独好修以为常。 虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。
  真后悔选择道路时没有看清啊,我久久伫立徘徊傍徨。 转过我的车子返回原路,好在我虽然
  却并没有失去方向。 赶着马车来到长满
  的水边啊,奔驰后休息在长着椒树的山岗。 为君分忧反受指责啊,我退隐山林整理我当初的衣裳。 裁剪荷叶做出我的上装啊,连缀花瓣做出我的下装。 不了解我的心意也就算了啊,只要我的
  确实善良。 再加高我高高的帽子啊,再将我长长的佩带延长。 清香和污臭杂糅在一起啊,唯独我明洁的品质没有毁伤。 忽然回过头来放眼远眺啊,看到了辽阔大地的四面八方。 我佩戴上缤纷多彩的服饰啊,浑身上下散发着阵阵清香。 人生在世各有各的乐趣啊,我独爱美啊而且
  。 肢解我的身体我也不会变心啊,又有谁能改变我的志向?

  展开全文
  上一篇:上一篇:十二面相是什么意思
  下一篇:下一篇:姻缘签93签